cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻 36册存 [売却]

5月 9, 202204 版本・浮世絵・摺物,06 中朝古籍・書道・洋書ほか

cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻

存36册 第5巻至8巻一册欠 康熙50年序 呉大中丞鑑定 丹桂堂藏板 少虫 168×114mm

cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻
cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻
cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻
cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻
cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻
cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻
cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻
cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻
cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻
cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻
cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻
cn0001 綱鑑易知録92巻・明鑑易知録15巻