cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻2册揃 [売却]

3月 10, 202404 版本・浮世絵・摺物,06 中朝古籍・書道・洋書ほか,売却済

cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻

2册揃 白紙 乾隆4年序 同治8年刊 三元堂藏板 畫徴録上中・續録下・續録上・畫徴録下の順 265×145mm

cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻
cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻
cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻
cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻
cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻
cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻
cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻
cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻
cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻
cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻
cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻
cn0002 國朝畫徴録上中下巻・國朝畫徴續録上下巻