cn0006 平安写経十七字七行 [売却]

5月 9, 202201 自筆・肉筆類

cn0006 平安写経十七字七行

阿毘達磨倶舍論卷第二十二 尊者世親造 三藏法師玄奘奉詔譯 分別賢聖品第六之一 247×142mm

cn0006 平安写経十七字七行
cn0006 平安写経十七字七行
cn0006 平安写経十七字七行
cn0006 平安写経十七字七行
cn0006 平安写経十七字七行
cn0006 平安写経十七字七行
cn0006 平安写経十七字七行
cn0006 平安写経十七字七行
cn0006 平安写経十七字七行
cn0006 平安写経十七字七行
cn0006 平安写経十七字七行
cn0006 平安写経十七字七行